EverEnergy.ro

Energie pentru Casa Verde din Panou Solar Fotovoltaic, Turbina Eoliana, Hidroturbina, Generator P.M.G./GPL

TRANSPORT GRATUIT la comenzile de peste 700LEI

*cu exceptia stalpilor solari si al acumulatorilor

☎ SUNA sau ✉ MESAJ

Programul Casa Verde 2018 - Casa verde ECO PLUS

Echipa EVERENERGY va roaga sa ne CONTACTATI pentru consultanta in programul casa verde
 
 
casa verde 2016 plus ever energy

 Guvernul a aprobat miercuri 109,3 milioane lei, fonduri pentru Programul „Casa Verde”. Prin intermediul acestuia, românii pot primi bani de la stat pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice.

 

Scopul programului Casa Verde este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili 
utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră.

Prin finanţarea nerambursabilă din fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, "energie verde".

Programul care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:

 • până la 3.000 lei  pentru instalarea panourilor solare nepresurizabile
 • pana la 6000 lei pentru instalarea panourilor solare presurizabile
 • până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură

În cadrul acestui program, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii :

 • este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României
 • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs se soluţionare la instnţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cază de utilitate publică;
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizeză activităţi cu efect negativ asupra mediului

Paşii Programului Casa Verde pentru intocmirea dosarului aferent programului Casa Verde 2017

                1. Informare generală asupra tipului de proiect şi a costurilor contactandu-ne
                2. Întocmire dosar finanţare cu ajutorul nostru, a echipei EverEnergy
                3. Depunere dosarului la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Judeţeană
                4. Aprobarea şi semnarea contractului
                5. Achiziţionarea sistemului
                6. Rercuperarea investiţiei
 

Puteţi consulta pagina Casa Verde 2017 din site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu : http://www.afm.ro/casa_verde_pf.php

Procedura detaliată a semnării contractului de finanţare cu AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu)

A. Întocmire dosar finanţare pentru programul Casa Verde

1. Cerere de finanţare - tehnoredactată computerizat - se depune la dosar în original
2. Declaraţia pe propria răspundere - se depune la dosar în original
3. Actul de identitate - copie (şi original pentru confruntare)
4. Extras de carte funciară - se obţine de la Oficiul pentru Cadastru şi atestă dreptul de proprietate/coproprietate - se depune la dosar în original ( nu trebuie să fie mai vechi de 30 zile) * pentru extrasul de carte funciară trebuie parcurşi următorii paşi: - cu buletinul solicitantului şi actul de proprietate imobil se merge la cadastru şi se întocmeşte un dosar de documentaţie cadastrală şi apoi se face intabularea = înscriere în cartea funciară * pentru imobilele aflate în construcţie: - trebuie autorizaţie de construire – copie legalizată, valabilă la data depunerii şi ordinul de începere a lucrărilor, ambele se eliberează de către primărie
5. Certificat de atestare fiscală - se eliberează de către Direcţia Taxe şi Impozite Locală în urma unei cereri - se depune în original
6. Adeverinţa existentă cont bancar sau extras de cont - se eliberează de către orice banca comercială unde aveţi cont - se depune în original (ştampila în original)
7. Plic A4 - trebuie să conţină nume, prenume solicitant - denumirea completă a programului - sesiunea de depunere

B. Depunerea dosarului la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Judeţeană - http://www.anpm.ro/

 •  un solicitant depune o singură cerere de finanţare într-o sesiune
 •  în cazul imobilelor cu 2 sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, pe sesiune

C. Aprobarea şi semnarea contractului

 • pe site-ul AFM www.afm.ro solicitantul verifică dacă dosarul a fost aprobat sau respins
 • dacă e respins se poate depune contestaţie în maximum 10 zile calendaristice, dar soluţionarea contestaţiei se face în 15 zile calendaristice
 • dacă e aprobat, în maximum 60 zile trebuie să se prezinte la sediul APM judeţene pentru semnarea contractului

D. Achiziţionarea sistemului

 • solicitantul contactează un comerciant precum EverEnergy.ro şi achiziţionează sistemul dorit
 • punerea în funcţiune trebuie relizată în termen de 1 an de la contractare

E. Recuperarea Investiţiei

 • suma aprobată nu se suplimentează
 • nu se acordă plăţi în avans (ci numai după semnarea contractului de finanţare)
 • dosarul se depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) judeţeană şi trebuie să conţină :

            - cererea de tragere (anexa la contractul de finanţare nerambursabilă) completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată în original

           - contractul de execuţie – copie legalizată - facturi fiscale pentru echipamente şi lucrări de montaj – copie (se vor prezenta în original pentru certificare) completate integral şi corect
           - documente bancare privind achitarea integrală a facturilor fiscale
           - extras de cont şi/sau chitanţe
           - proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – original
           - certificat de garanţie emis de producător pentru echipamente – copie
           - plic A4 pe care se vor completa : numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului, numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă
 • beneficiarul este obligat să menţină investiţia cel puţin un an după finalizarea sa in această perioadă, personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pot efectua vizite pentru controlul la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii investiţiei realizate

 

Pentru consultanta si intocmirea dosarului Casa Verde 2016 (Casa Verde Plus) puteti apela cu incredere la noi, echipa EverEnergy.ro, astfel puteti accesa fonduri nerambursabile pentru obtinerea energiei verde pentru casa dumneavoastra