EverEnergy.ro

Energie pentru Casa Verde din Panou Solar Fotovoltaic, Turbina Eoliana, Hidroturbina, Generator P.M.G./GPL

TRANSPORT GRATUIT la comenzile de peste 700LEI

*cu exceptia stalpilor solari si al acumulatorilor

☎ SUNA sau ✉ MESAJ

Casa verde 2019

Casa verde 2019

Programul „Casa Verde” pentru anul 2019 s-a modificat. În loc de panouri solare, statul va da bani pentru sisteme fotovoltaice. Bugetul proiectului este de 120 de milioane de euro , iar reprezentanții Fondului pentru Mediu estimează că din luna ianuarie, programul va fi pus în aplicare, iar din luna martie proprietarii de case vor putea să aplice pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Noutatea programului constă în faptul că deţinătorii de panouri vor putea livra surplusul către reţeaua naţională, amortizând astfel investiţia.

Ghidul de finanţare a fost deja publicat în Monitorul Oficial şi prevede că orice persoană fizică poate primi până la 20.000 de lei pentru a-şi instala panouri fotovoltaice pentru locuinţa proprie.

 

Modalitatea de inscriere si rezervarea sumelor

 

1.Inscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validati care au incheiat contract de participare cu Autoritatea, in limita fondurilor alocate regiunii in care se afla imobilul pe care se implementeaza proiectul

2.Instalatorul validat care a incheiat contract de participare efectueaza inscrierea solitantului cu conditia depunerii de catre acesta a tuturor documentelor prevazute in ghid.

3.Inscrierea solicitantului in cadrul programului consta in:

    a.identificarea solicitantului si analiza conformitatii documentelor prezentate cu conditiile impuse prin ghid;

  b.introducerea in aplicatie informatica a urmatoarelor date: atributele de identificare a solicitantului, adresa unde se implementeaza proiectul, numarul cartii funciare a imobilului constructie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum si numerele cadastral si topografic ale imobilului respectiv, suma solicitata prin cererea de finantare precum si valoarea contributiei proprii, puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;

   c.scanarea de catre instalator a documentelor prevazute la art. 21 si introducerea lor in aplicatia informatica in format pdf. ulterior stabilirii conformitatii acestora;

   d.rezervarea sumelor aferente finantarii fiecarui solicitant care intruneste conditiile referitoare la conformitatea documentelor.

 

Criterii de eligibilitate a solicitantului in vederea obtinerii finantarii

 

 1.Beneficiaza de finantare solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a. este persoana fizica cu domiciliul in Romania

   b. este proprietar al imobilului constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, este proprietar/detine un drept de folosinta si asupra imobilului-teren, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara

    c. are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezulta din cererea de finantare, in situatia in care imobilul constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice este detinut in coproprietate

    d. imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica

    e. nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare, la data inscrierii

    f. solicitantul si coproprietarii pot depune o singura cerere de finantare in cadrul programului pentru un imobil identificat cu numar cadastral si topografic; in cazul in care exista mai multi proprietari asupra imobilului pentru care se solicita finantare, cererea den finantare va fi depusa doar de catre unul dintre acestia si va fi semnata de catre toti coproprietarii

    g. solicitantul si, dupa caz, coproprietarii se obliga sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor inregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice si verificarii sistemului de panouri fotovoltaice finantat. In cazul prevazut la literba c. acordul privind accesul este asumat de toti coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finantare.

2. In cazul in care se depun doua cereri de finantare pentru acelasi imobil identificat cu numar cadastral si topografic, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finantare.

3. Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente-locuinte, aflate in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

 

Documente necesare solicitantului in vederea inscrierii

 

Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a incheiat contract de participare sunt:

 a. cererea de finantare, in original, completata integral prin tehnoredactare, conform formularului prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ghid

 b. actul de identitate al solicitantului, valabil la data inscrierii, in copie

 c. imputernicirea notariala, in situatia in care cererea de finanatare este semnata de catre altcineva decat solicitantul, in original

 d. actul de identitate al persoanei imputernicite, valabil la data inscrierii, in copie

 e. extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile de la data inscrierii, din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul, in original; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta, in plus fata de extrasul de carte funciara aferent constructiei, extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, din care sa rezulte ca este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren

 f. in situatia in care din extrasul de carte funciara nu reiese adresa de implementare mentionata in cererea de finantare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritoriala din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara prezentata in vederea implementarii proiectului este aferent adresei mentionate in cererea de finantare, in original sau copie

 g. certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data inscrierii, in original sau in copie legalizata

 h. certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, in termen de valabilitate la data inscrierii, in original sau in copie legalizata

 i. certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul, in termen de valabilitate la data inscrierii, in original sau copie legalizata, in cazul in care solicitantul are domiciliul in alta localitate decat cea in care se implementeaza proiectul.

 

Informatii utile:

Conform Legii 220/2008 cu toate completarile si modificarile ulterioare, prosumatorul este clientul final, care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, care consumă, poate stoca și vinde energia electrică, produsă în cladirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;